Smlouva SRN-SSSR - 1970

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

 Home ] Up ]

Smlouva mezi Spolkovou republikou Německo a Svazem sovětských socialistických republik

 

            Moskva 12. srpna 1970

Výše zmíněné smluvní strany,

VE SNAZE přispět k upevnění míru a bezpečnosti v Evropě a ve světě,

V PŘESVĚDČENÍ,  že mírová spolupráce mezi státy na základě cílů a zásad Charty Organizace spojených národů odpovídá toužebným přáním národů a všeobecným zájmům mezinárodního míru,

PŘI UZNÁNÍ TÉ SKUTEČNOSTI, že dříve uskutečněná smluvní ujednání mezi nimi, především uzavření smlouvy z 13. září 1955 o navázání diplomatických vztahů, vytvořila příznivé podmínky pro nové důležité kroky rozvíjení a upevnění vzájemných vztahů,

PŘI PŘÁNÍ vyjádřit ve smluvní formě odhodlanost k zlepšení rozšíření spolupráce mezi nimi, včetně hospodářských vztahů, jakož i hospodářských, technických a kulturních styků v zájmu obou států, 

se dohodly:

 

Článek1

            Spolková republika Německo a Svaz sovětských socialistických republik považují za důležitý cíl jejich politiky zachování mezinárodního míru a dosažení uvolnění. Vyjadřují úsilí o normalizaci situace v Evropě, prohloubit vývoj mírových vztahů mezi všemi evropskými státy a vycházet při tom ze stávající situace v tomto prostoru.

 

Článek 2

            Spolková republika Německo a Svaz sovětských socialistických republik se ve svých vzájemných vztazích, jakož i v otázkách záruk evropské a mezinárodní bezpečnosti, nechají vést cíli a zásadami, které jsou zakotveny v Chartě Organizace spojených národů. Tomu odpovídajíc budou řešit své sporné otázky výhradně mírovými prostředky a převezmou závazek, v otázkách, které se dotýkají bezpečnosti v Evropě i mezinárodní bezpečnosti, jakož i ve vzájemných vztazích podle článku 2 Charty Organizace spojených národů, zdržet se hrozby silou či použití síly.

 

Článek 3

            V souladu s výše zmíněnými cíly a principy souhlasí Spolková republika Německo a Svaz sovětských socialistických republik se závěrem, že mír v Evropě bude zachován jen tehdy, pokud nikdo neporuší současné hranice. Zavazují se zachovat územní nedělitelnost všech evropských států v jejich dnešních hranicích;

            prohlašují, že nemají žádné územní nároky proti kterékoli zemi a tyto nebudou ani v budoucnu uplatňovat;

            považují dnes i v budoucnu za nedotknutelné hranice všech evropských zemí, tak jak probíhají v den podpisu této smlouvy, včetně linie Odra-Nisa, která tvoří západní hranici Polské lidové republiky a hranice mezi Spolkovou republikou Německo a Německou demokratickou republikou.

 

Článek 4

            Tato smlouva mezi Spolková republika Německo a Svazem sovětských socialistických republik se nedotýká těch dvoustranných či vícestranných smluv a dohod, které obě strany v minulosti uzavřely.

 

Článek 5

            Tato smlouva vyžaduje ratifikaci a vstoupí v platnost v den výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Bonnu.

 

Sepsáno v Moskvě 12. srpna 1970 ve dvou originálech, každý v německém a ruském jazyce přičemž oba texty jsou stejně závazné.

 

Za Spolkovou republiku Německo

Willy Brandt (spolkový kancléř – pozn. aut.)

Walter Scheel (ministr zahr. věcí – pozn. aut.)

 

Za Svaz sovětských socialistických republik

Alexej Kossygin (předseda rady ministrů – pozn. aut.)

Andrej Gromyko (ministr zahr. věcí – pozn. aut.)

 

Na začátek textu

 Home ] Up ]