Schengenská smlouva

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ] Up ]

Schengenská smlouva

 

     mezi   vládami  států   Hospodářské  unie   Beneluxu,  Spolkové republiky  Německo a  Francouzské republiky  o postupném rušení kontrol   na  společných   hranicích,  podepsaná   v  Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června 1985.

     Vlády  Belgického království,  Spolkové republiky Německo, Francouzské     republiky,     Lucemburského     velkovévodství a Nizozemského království (dále "strany"),

 

     vědomy si toho, že je třeba, aby se stále užší spojenectví národů  členských  států   Evropských  společenství  projevilo v možnosti  volného překračování  vntřních hranic  pro všechny státní  občany  členských  států   a  ve  volném  pohybu  zboží a služeb,

 

     ve snaze upevnit solidaritu  mezi svými národy odstraněním překážek bránících volnému pohybu na společných hranicích států Hospodářské   unie   Beneluxu,   Spolkové   republiky   Německo a Francouzské republiky,

 

     majíce na paměti pokrok, kterého již Evropská společenství dosáhla pro zajištění volného pohybu osob, zboží a služeb,

 

     vedeny  vůlí  dosáhnout   zrušení  kontrol  na  společných hranicích při pohybu státních občanů členských států Evropských společenství a usnadnit pohyb zboží a služeb,

 

     majíce  na paměti,  že k  provádění této  dohody mohou být nezbytná  legislativní  opatření,  která  bude  třeba v souladu s ústavami signatářských států předložit národním parlamentům,

 

     s přihlédnutím k prohlášení Evropské rady ve Fontainebleau z 25.-26. června 1984 o  zrušení policejních a celních formalit na vnitřních hranicích pro pohyb osob a zboží,

 

    s  přihlédnutím k  dohodě uzavřené  v Saarbrückenu  dne 13. července 1984 mezi Spolkovou  republikou Německo a Francouzskou republikou,

 

     s  přihlédnutím  k  závěrům  přijatým  31.  května 1984 po schůzce  ministrů dopravy  států Beneluxu  a Spolkové republiky Německo v Neustadtu-Aischi,

 

     s přihlédnutím k memorandu  vlád Hospodářské unie Beneluxu ze dne  12. prosince 1984, předanému  vládám Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky

 

     se dohodly takto:

 

 

                            HLAVA I

               OPATŘENÍ S KRATŠÍ DOBOU REALIZACE

 

 

                           Článek 1

 

     V době od vstupu této dohody v platnost do úplného zrušení kontrol se  budou formality na společných  hranicích mezi státy Hospodářské   unie   Beneluxu,   Spolkové   republiky   Německo a Francouzské  republiky  u  státních  občanů  členských  států Evropských společenství provádět za podmínek stanovených dále.

 

 

                           Článek 2

 

     Pokud se týká pohybu osob,  budou policejní a celní orgány počínaje  15. červnem  1985  provádět  u soukromých  vozidel ve většině případů pouze dohled;  vozidla budou přejíždět společné hranice sníženou rychlostí a  nebudou zastavována. Orgány mohou provádět namátkové  hlubší kontroly, pokud  možno na odstavných plochách,  aby  nebyl  narušen  provoz ostatních projíždějících vozidel.

 

 

                           Článek 3

 

     K usnadnění  tohoto dohledu mohou  státní občané členských států  Evropských  společenství,  kteří  přijíždějí na společné hranice  v motorovém  vozidle,  umístit  na přední  sklo tohoto vozidla zelený terč o průměru  nejméně 8 centimetrů. Tento terč bude  označovat,  že  cestující  přestupuje  hranice  v souladu s předpisy pohraniční policie, že  převáží pouze zboží povolené v rámci bezcelních ujednání a že splňuje devizové předpisy.

 

 

                           Článek 4

 

     Strany  se vynasnaží  snížit  na  minimum dobu  kontrol na společných hranicích u profesionální silniční přepravy osob.

 

     Strany  budou  hledat  řešení  umožňující  u profesionální přepravy  osob  nejpozději  do   1.  ledna  1986  odstranit  na společných hranicích systematické  kontroly soupisek a povolení k přepravě.

 

 

                           Článek 5

 

     Na přechodech, kde se  kontrolní orgány států nacházejí ve vzájemné blízkosti,  budou do 1.  ledna 1986 zavedeny  společné kontroly, pokud tomu tak již  není a pokud to dovolí okolnosti. Následně bude,  s ohledem na  místní podmínky, zvážena  možnost zavedení společných kontrol i na dalších hraničních přechodech.

 

 

                           Článek 6

 

     Strany  přijmou  nezbytná   opatření  k  usnadnění  pohybu státních občanů členských států  Evropských  společenství, jejichž  trvalé  bydliště  se  nachází  v  obcích  v  blízkosti společných  hranic,  aby  jim  bylo  umožněno  překračovat tyto hranice mimo  povolené přechody a mimo  provozní dobu přechodů, na  kterých  se  provádějí  kontroly,  přičemž  nebudou dotčeny případné příznivější  úpravy již uplatňované  mezi jednotlivými stranami.

 

     Dotyčné osoby mohou využívat těchto výhod pouze v případě, že  převážejí  zboží  v  rámci  bezcelních  ujednání a dodržují devizové předpisy.

 

 

                           Článek 7

 

     Strany   se  vynasnaží   v  co   nejkratší  době  vzájemně přizpůsobit  svou vízovou  politiku, aby  se vyhnuly negativním důsledkům,  které  by  mohlo  vyvolat  zjednodušení  kontrol na společných  hranicích v  oblasti imigrace  a bezpečnosti. Pokud možno  do 1.  ledna 1986  přijmou příslušná  opatření, aby  při uplatňování postupů  pro vydávání víz  a povolení ke  vstupu na území jednotlivých  států byla brána  v úvahu nutnost  zajistit ochranu  celého  území  všech   pěti  států  proti  nezákonnému přistěhovalectví a činnostem ohrožujícím bezpečnost.

 

 

                           Článek 8

 

     S   cílem  usnadnění   kontrol  na   společných  hranicích a s ohledem na značné rozdíly v zákonodárství států Hospodářské unie  Beneluxu,   Spolkové  republiky  Německo   a  Francouzské republiky se strany zavazují  rozhodně bojovat na svých územích proti  nedovolenému   obchodu  s  omamnými   látkami  a  účinně koordinovat svůj postup v této oblasti.

 

 

                           Článek 9

 

     Strany posílí spolupráci mezi  svými celními a policejními orgány pžedevším  v boji proti  trestné činnosti, a  to zejména proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami a zbraněmi, proti nedovolenému  vstupu  a  pobytu  osob,  proti  daňovým a celním podvodům a  proti pašeráctví. Za tím  účelem a při respektování svých  vnitrostátních právních  předpisů budou  strany usilovat o zkvalitnění  a posílení  výměny informací,  které by  ostatní strany mohly zajímat v boji proti trestné činnosti.

 

     Strany budou při  dodržování svých vnitrostátních předpisů posilovat vzájemnou pomoc v  oblasti nezákonného pohybu kapitálu.

 

 

                           Článek 10

 

     S  cílem  zajištění  spolupráce  ve  smyslu  článků  6, 7, 8 a  9 se  budou  konat  pravidelné schůzky  příslušných orgánů stran.

 

 

                           Článek 11

 

     V oblasti  silniční přepravy zboží  přes hranice upouštějí strany  počínaje 1. červencem 1985  od těchto systematických kontrol na společných hranicích:

 

     - kontroly doby  trvání jízdy a odpočinku  (předpis EHS č. 543/69  Rady  ze  dne  25.  března  1969 o sjednocování některých sociálněprávních předpisů v oblasti silniční přepravy a A.E.T.R.)

 

     - kontroly  hmotnosti a  rozměrů užitkových vozidel; toto ustanovení  nevylučuje zavedení  systému automatického vážení za účelem namátkové kontroly hmotnosti

 

     - kontrol technického stavu vozidel.

 

     Budou přijata opatření k zamezení dvojích kontrol na území stran.

 

 

                           Článek 12

 

     Od  1.  července  1985  se  kontrola dokladů prokazujících přepravu  uskutečňovanou   mimo  povolení  nebo   kvóty,  které podléhají  předpisům Společenství  nebo bilaterálním předpisům, nahrazuje na společných hranicích namátkovou kontrolou. Vozidla uskutečňující  přepravu v  tomto režimu  budou při překračování hranic označena viditelným symbolem. Technické parametry tohoto symbolu určí společnou dohodou příslušné orgány stran.

 

 

                           Článek 13

 

     Strany  se  vynasnaží  do  1.  ledna  1986 sjednotit režim povolování  obchodní silniční  přepravy, který mezi nimi platí při pohybu přes hranice, přičemž cílem je zjednodušení, ulehčení  a  případně  náhrada  "povolení  k  cestě" "povolením časovým";  při  překračování  společných  hranic  bude prováděn pouze dohled.

 

     O  postupu záměny  povolení k  cestě povolením  časovým se jednotlivé  země  dohodnou  bilaterálně, přičemž budou brány v úvahu potřeby silniční přepravy jednotlivých zúčastněných zemí.

 

 

                           Článek 14

 

     U   železniční   přepravy   budou   strany  hledat  řešení umožňující  snížit na  společných hranicích čekací doby, které vyplývají z plnění hraničních formalit.

Článek 15

 

     Strany doporučí svým železničním společnostem, aby:

 

     - upravily své technické postupy tak, aby se doba stání na společných hranicích omezila na minimum;

 

     - učinily vše  pro to, aby  se u určitých  typů železniční přepravy  zboží, které určí  železniční  společnosti, používal speciální systém tras, umožňující rychlé překročení společných hranic bez znatelných zdržení (nákladní vlaky se zkrácenou čekací dobou na hranicích).

 

 

                           Článek 16

 

     Na společných hranicích sjednotí strany provozní doby a dny celních úřadů pro přepravu po vodě.

 

 

 

                           HLAVA II

               OPATŘENÍ S DELŠÍ DOBOU REALIZACE

 

 

                           Článek 17

 

     Pokud se týká pohybu osob, budou strany usilovat o zrušení kontrol na  společných hranicích a  jejich přesunutí na  vnější hranice. Za tím účelem se  tam, kde to bude nezbytné, vynasnaží s předstihem  sjednotit legislativu  a administrativní předpisy týkající se zákazů a omezení, na kterých se kontroly zakládají, a přijmout doplňující opatření směřující k zachování bezpečnosti a k zamezení nezákonné imigrace občanů států, které nejsou členy Evropských společenství.

 

 

                           Článek 18

 

     S  přihlédnutím  k  výsledkům   opatření  s  kratší  dobou realizace   zahájí   strany   jednání   týkající   se   zejména následujících otázek:

 

     a) vypracování dohod o policejní spolupráci při prevenci trestné činnosti a při pátrání;

 

     b) provádění případů obtížného uplatňování dohod o mezinárodní právní pomoci a o  extradici  s cílem nalezení nejúčinnějších opatření ke zlepšení spolupráce mezi stranami v těchto oblastech;

 

     c) hledání způsobů, které by umožnily společně bojovat proti trestné činnosti, mimo jiné  zvážením případného zavedení práva pronásledování pro policisty; při tom se budou  brát  v   úvahu  existující  způsoby komunikace a právní pomoc.

 

 

                           Článek 19

 

     Strany  se  budou  snažit  vzájemně  sjednotit legislativu a předpisy především v oblasti:

 

     - omamných látek,

 

     - zbraní a výbušnin,

 

     - přihlašování cestujících v hotelích.

 

 

                           Článek 20

 

     Strany se vynasnaží sjednocovat svou vízovou politiku a podmínky pro vstup na svá území.  Pokud to bude nutné, připraví se  rovněž na sjednocení  předpisů upravujících určité aspekty  cizineckého práva ve vztahu ke státním občanům nečlenských států Evropských společenství.

 

 

                           Článek 21

 

     Strany přikročí v rámci Evropských společenství ke společným iniciativám s cílem:

 

a) dosáhnout zvýšení bezcelních úlev poskytovaných cestujícím;

 

b) odstranit v souladu s celními úlevami Společenství ta omezení, která ještě přetrvávají při vstupu na území členských států u  zboží, jehož držení není jejich státním občanům zakázáno.

 

     Strany přikročí v rámci Evropských společenství k opatřením směřujícím k tomu, aby  daň z  přidané hodnoty v oblasti turistických dopravních služeb, poskytovaných v rámci Evropských společenství, byla vybírána v zemi odjezdu jednotně.

 

 

                           Článek 22

 

     Strany  budou  usilovat  jak   mezi  sebou,  tak  v  rámci Evropských společenství:

 

     - o zvýšení bezcelních úlev u pohonných hmot tak, aby odpovídaly běžnému obsahu nádrží autobusů a dálkových autokarů (600 l);

 

     - o  sjednocení zdanění pohonných hmot pro vznětové motory a zvýšení bezcelních úlev pro  běžný obsah nádrží nákladních automobilů.

 

 

                           Článek 23

 

     V oblasti  silniční přepravy budou  strany usilovat o to, aby se  na sousedících hraničních úřadech  států snížily čekací doby a počet míst, kde musí vozidla zastavit.

 

 

                           Článek 24

 

     V oblasti  pohybu zboží budou  strany hledat způsoby,  jak přenést  kontroly,  které  se  nyní  vykonávají  na  společných hranicích, na vnější hranice nebo do vnitrozemí.

 

     Za tímto účelem přijmou podle potřeby společná opatření mezi sebou i v rámci Evropských společenství ke sjednocení předpisů, na jejichž základě se vykonávají kontroly zboží na společných hranicích. Přitom budou dbát na to, aby tato opatření nebyla na újmu zachování zdraví osob, živočichů a rostlin.

 

 

                           Článek 25

 

     Strany budou rozvíjet spolupráci s cílem usnadnit celní projednání zboží, které překračuje   společnou hranici, systematickou a automatizovanou výměnou potřebných údajů, získávaných prostřednictvím jednotného dokladu.

 

 

                           Článek 26

 

     Strany prozkoumají, jakým způsobem může v rámci Evropských společenství dojít ke  sjednocení nepřímých daní (z přidané hodnoty a spotřební daně). Za tím účelem budou podporovat iniciativy přijaté Evropskými společenstvími.

 

 

                           Článek 27

 

     Strany prozkoumají, zda mohou být recipročně zrušena omezení bezcelních úlev poskytovaných na společných hranicích obyvatelům trvale bydlícím v pohraničních oblastech podle práva Společenství.

 

 

                           Článek 28

 

     Uzavření jakýchkoli bilaterálních nebo multilaterálních ujednání podobajících se této dohodě  se státy, které nejsou jejími stranami, musí být předem konzultováno se stranami.

 

 

                           Článek 29

 

     Tato dohoda se bude vztahovat rovněž na území Země Berlín, pokud vláda Spolkové  republiky Německo do tří měsíců od vstoupení této dohody v platnost neučiní vládám států Hospodářské unie Beneluxu a vládě Francouzské republiky prohlášení v opačném smyslu.

 

 

                           Článek 30

 

     Opatření, která předpokládá tato dohoda a která nebudou proveditelná ihned po jejím vstupu v platnost, budou provedena do 1. ledna 1986, pokud jde o opatření předpokládaná v hlavě I, a pokud možno do 1. ledna 1990, pokud jde o opatření předpokládaná v hlavě II, pokud tato dohoda nestanoví jiné lhůty.

 

 

                           Článek 31

 

     Tato dohoda bude platit v návaznosti na ustanovení článků 5 a 6 a dále 8 až 16 dohody  uzavřené 13. července 1984 v Saarbrückenu mezi Spolkovou republikou Německo a Francouzskou republikou.

 

 

                           Článek 32

 

     Tato dohoda bude podepsána, aniž by podléhala ratifikaci nebo schválení nebo podléhala  ratifikaci nebo schválení s následnou ratifikací nebo schválením.

 

     Tato dohoda bude předběžně prováděna ode dne následujícího po jejím podpisu.

 

     Tato dohoda vstoupí v platnost třicet dnů po deponování poslední ratifikační nebo schvalovací listiny.

 

 

                           Článek 33

 

     Tato dohoda bude uložena u vlády Lucemburského velkovévodství.

 

 

     Na důkaz toho podepsali tuto dohodu řádně k tomuto úkonu zmocnění zástupci vlád.

 

 

     Dáno v Schengenu v Lucemburském velkovévodství dne 14. června roku tisíc devět set osmdesát pět, přičemž texty této dohody v jazyce německém, francouzském a holandském mají stejnou platnost.

Na začátek textu

Home ] Up ]