JEA 2

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ] Up ]

Článek 14

 

Smlouva o EHS bude doplněna následujícími ustanoveními:

                         

,,Článek 8 B

  Komise podá Radě zprávu před 31. prosincem 1988 a opět před 31. prosincem 1990o pokroku, jakého bylo dosaženo během lhůty stanovené v článku 8 A ve vytváření vnitřního trhu.

  Rada určí na návrh Komise kvalifikovanou většinou směrnice a podmínky nezbytné k zajištění vyváženého pokroku ve všech sektorech, o něž jde.“

 

Článek 15

 

Smlouva o EHS se doplňuje následujícími ustanoveními:

 

                       ,,Článek 8 C

  Při koncipování svých návrhů za účelem dosažení cílů stanovených v článku 8 A Komise vezme v úvahu rozsáhlost úsilí, které určité ekonomiky, u nichž se projevují rozdíly ve stupni rozvoje, budou muset během období vytváření vnitřního trhu vynaložit a může navrhnout odpovídající ustanovení.

  Nabudou-li tato ustanovení formy výjimek, musí mít povahu dočasnou a na fungování společného trhu musí působit co nejméně rušivě.“

 

Článek 16

 

1. Článek 28 Smlovy o EHS se nahrazuje následujícími ustanoveními:

 

                        ,,Článek 28

 

O jakékoli autonomní změně nebo pozastavení poplatků v rámci společného celního tarifu rozhoduje Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou.“2. V článku 57(2) Smlouvy o EHS bude druhá věta nahrazena takto:

  ,,K přijetí směrnic, k jejichž provedení je alespoň v jednom státě třeba pozměnit existující zásady, jimiž zákon upravuje podmínky výcviku a přístupu fyzických osob k povoláním, je třeba jednomyslnosti.“

  3. Ve druhém odstavci článku 59 Smlouvy o EHS se termín ,,jednomyslně“ nahrazuje termínem ,,kvalifikovanou většinou.“

  4. V článku 70(1) Smlouvy o EHS se poslední dvě věty nahrazují takto:

  ,,Pro tento účel Rada vydává směrnice, rozhodujíc kvalifikovanou většinou. Usiluje o dosažení co možná nejvyššího stupně liberalizace. Opatření, která pokud jdeo liberalizaci pohybu kapitálu představují krok zpět, vyžadují jednomyslnost.“

  5. V článku 84(2) Smlouvy o EHS se termín ,,jednomyslně“ nahrazuje termínem ,,kvalifikovanou většinou.“

  6. Článek 84 Smlouvy o EHS se doplňuje o následující odstavec:

  ,,Platí procedurální ustanovení článku 75(1) a (3).“

 

Článek 17

 

   Článek 99 Smlouvy o EHS se nahrazuje následujícími ustanoveními:

 

                       ,,Článek 99

 

Rada na návrh Komise a po poradě s Evropským parlamentem, přijímá jednomyslným rozhodnutím ustanovení pro slaďování

zákonodárství, týkajícího se daní z obratu, spotřebních daní a jiných forem nepřímého zdaňování v rozsahu, v jakém je takovéto slaďování nezbytné pro vytváření a fungování vnitřního trhu během lhůty stanovené v článku 8 A.“

 

Článek 18

 

Smlouva o EHS se doplňuje následujícími ustanoveními:

 

                      „Článek 100 A

 

1. Výjimku z článku 100 s výhradou, kde je v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro dosažení cílů stanovených v článku 8 A

následující ustanovení. Rada na návrh Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem a s Hospodářským a sociálním výborem usnesením přijatým kvalifikovanou většinou schvaluje opatření pro sbližování ustanovení obsažených v zákonech, nařízeních nebo správních aktech v členských státech, jejichž cílem je vytváření a fungování vnitřního trhu.

  2. Odstavec 1 se nevztahuje na ustanovení fiskální, na ustanovení, jež se týkají volného pohybu osob, ani na ta, jež se týkají práv a zájmů osob v zaměstnaneckém poměru.

  3. Komise bude ve svých návrzích uvedených v odstavci 1, jež se týkají zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany spotřebitele, brát za základ vysokou úroveň ochrany.

  4. Jestliže po přijetí slaďovacího opatření Radou, jež se na něm usnesla kvalifikovanou většinou, členský stát považuje za nezbytné použít vnitrostátní ustanovení z důvodů důležitých potřeb uváděných v článku 36, nebo ustanovení vztahující se na ochranu životního či pracovního prostředí, seznámí s těmito ustanoveními Komisi. Komise dotčená ustanovení potvrdí poté, co si ověřila, že nejsou prostředkem svévolné diskriminace nebo skrytým omezováním obchodu mezi členskými státy.

  Výjimkou z postupů stanovených v článcích 169 a 170 může Komise nebo kterýkoli členský stát záležitost předložit přímo Soudnímu dvoru, soudí-li, že jiný členský stát zneužívá pravomocí stanovených v tomto článku.

  5. Výše uváděná slaďovací opatření zahrnou v příslušných případech pojistnou klauzuli, opravňující členské státy z jednoho

nebo z více mimoekonomických důvodů, uváděných v článku 36, podniknout prozatímní opatření, na něž se vztahují kontrolní

postupy Společenství.“

 

Článek 19

 

Smlouva o EHS se doplňuje následujícími ustanoveními:

 

                      ,,Článek 100 B

 

1. Během roku 1992 Komise společně s každým členským státem pořídí soupis vnitrostátních zákonů, nařízení a správních předpisů, které spadají pod článek 100 A a které nebyly sladěny podle tohoto článku.

  Rada může v souladu s ustanoveními článku 100 A rozhodnout, že ustanovení platná v členském státu musí být uznávána za

rovnocenná těm, která jsou aplikována jiným členským státem.

  2. Ustanovení článku 100 A(4) platí analogicky.

  3. Komise pořídí soupis uvedený v prvním bodu odstavce 1 a předloží příslušné návrhy včas, aby Rada mohla rozhodnout do

konce roku 1992.“

 

Pododdíl II – Měnové záležitosti

 

Článek 20

 

1. Do části tři, hlava II Smlouvy o EHS se zařazuje nová kapitola v tomto znění:

 

                        ,,Kapitola 1

 

            Spolupráce v hospodářské a měnové politice

 

                 (Hospodářská a měnová unie)

 

Článek 102 A

  1. Aby se zajistilo sbližování hospodářských a měnových politik, které je nezbytné pro další rozvoj Společenství, členské státy spolupracují v souladu s cíli článku 104. Budou přitom brát v úvahu zkušenosti, získané spoluprací v rámci Evropského měnového systému (EMS) a při vytváření ECU respektují pravomoci existující v této oblasti.

  2. Pokud další vývoj v oblasti hospodářské a měnové politiky vyžaduje institucionální změny, lze použít ustanovení článku 236. Měnový výbor a Výbor guvernérů ústředních bank budou také v souvislosti s institucionálními změnami v měnové oblasti konzultovány.“

  2. Kapitoly 1, 2 a 3 se stanou kapitolami 2, 3 a 4.

 

Pododdíl III – Sociální politika

 

Článek 21

 

Smlouva o EHS se doplňuje následujícími ustanoveními:

 

                       „Článek 118 A

 

1. Členské státy věnují zvláštní pozornost zlepšování zejména v oblasti pracovního prostředí, zdraví a bezpečnosti pracujících a stanoví jako svůj cíl slaďování podmínek v této oblasti, při zachování zlepšení již učiněných.

  2. Aby se napomohlo dosažení cíle vytyčeného v prvním odstavci, Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem a po poradě s Hospodářským a sociálním výborem schvaluje ve formě směrnic minimální standardy umožňující jejich postupné dosahování, majíc na zřeteli podmínky a technické předpisy každého členského státu.

  Tyto směrnice nebudou vytvářet administrativní, finanční a zákonná omezení, která by zdržovala vytváření a rozvoj malých a středních podniků.

  3. Ustanovení přijatá podle tohoto článku nebrání žádnému členskému státu ponechat nebo zavést přísnější opatření na ochranu pracovních podmínek, slučitelných s touto smlouvou.“

 

Článek 22

 

Smlouva o EHS se doplňuje následujícími ustanoveními:

 

                      ,,Článek 118 B

 

Komise usiluje na evropské úrovni o rozvíjení dialogu mezi managementem a pracujícími, který by mohl, pokud to obě strany požadují za žádoucí, vést ke vztahům založeným na dohodě.“

 

Pododdíl IV – Ekonomická a sociální soudržnost

 

Článek 23

 

K části tři Smlouvy o EHS bude připojena hlava V v následujícím znění:

 

                        ,,Hlava V

 

               Ekonomická a sociální soudržnost

 

                       Článek 130 A

 

K podpoře celkového harmonického vývoje Společenství rozvíjí a uskutečňuje aktivity vedoucí k posilování své ekonomické a sociální soudržnosti.

  Společenství se zaměřuje zvláště na zmenšování nerovnoměrností mezi různými regiony a zaostalosti regionů, jimž se dostává nejmenší podpory.

 

                       Článek 130 B

 

Členské státy své ekonomické politiky uskutečňují a koordinují tak, aby bylo navíc dosahováno cílů stanovených v článku 130 A. Uplatňování společné politiky a vnitřního trhu bere v úvahu cíle stanovené v článku 130 A a v článku 130 C a přispívá k jejich dosažení. Společenství dosahování těchto cílů podporuje kroky činěnými prostřednictvím strukturálních fondů

(Evropský zemědělský fond orientace a záruk, Sekce orientace, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje), Evropské investiční banky a dalších existujících finančních nástrojů.

 

                       Článek 130 C

 

Evropský fond regionálního rozvoje je určen k tomu, aby pomohl napravit hlavní regionální nerovnováhy ve Společenství prostřednictvím strukturálních změn v regionech, jejichž rozvoj zaostává, a pomocí konverze upadajících průmyslových regionů.

 

                       Článek 130 D

 

Po vstupu Jednotného evropského aktu v platnost Komise předloží Radě komplexní návrh, jehož účelem bude učinit ve struktuře a v pravidlech existujících strukturálních fondů (Evropský zemědělský fond orientace a záruk, Sekce orientace, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje) změny, které jsou nezbytné k ujasnění a racionalizování jejich úkolů tak, aby přispívaly k dosažení cílů stanovených v článku 130 A a v článku 130 C, ke zvýšení jejich efektivnosti a ke koordinaci jejich aktivit navzájem a s operacemi existujících finančních nástrojů. Rada se během období jednoho roku usnáší o tomto návrhu jednomyslně, po poradě s Evropským parlamentem a s Hospodářským a sociálním výborem.

 

                       Článek 130 E

 

Po přijetí rozhodnutí uvedeného v článku 130 D, prováděcí rozhodnutí ohledně Evropského fondu regionálního rozvoje bude Rada přijímat kvalifikovanou většinou na návrh Komise a ve spolupráci s Evropským parlamentem.

  Pokud jde o Evropský zemědělský fond orientace a záruk, Sekce orientace a Evropský sociální fond, je možno uplatnit podle potřeby články 43, 126 a 127.“

 

Pododdíl V – Výzkum a technický rozvoj

 

Článek 24

 

K části tři Smlouvy o EHS bude připojena hlava VI v následujícím znění:

 

                        ,,Hlava VI

 

                  Výzkum a technický rozvoj

 

                       Článek 130 F

 

1. Zájmem Společenství je posilovat vědeckou a technickou základnu evropského průmyslu a podněcovat zvyšování jejích konkurenčních schopností na mezinárodní úrovni.

  2. Aby toho bylo dosaženo podněcuje podniky, včetně malých a středních podniků, výzkumných středisek a vysokých škol k výzkumným činnostem a technickému rozvoji;podporuje jejich úsilí o vzájemnou spolupráci, zaměřenou zejména na umožnění podnikům plně využít potenciálu vnitřního trhu Společenství, zvláště prostřednictvím vnitrostátních veřejných kontraktů, definování jednotných standardů a odstraňování právních a daňových překážek této spolupráce.

  3. Při sledování těchto zájmů bude brán zvláštní zřetel na spojitost mezi společným úsilím ve výzkumu a technickém rozvoji a budováním vnitřního trhu a uskutečňováním společné politiky, zvláště pokud jde o konkurenci a obchod.

 

                       Článek 130 G

 

Při sledování těchto cílů bude Společenství vyvíjet následující aktivity, doplňující aktivity v členských státech:

  (a) provádění programů výzkumu, technického rozvoje a programů demonstračních s podporou spolupráce s podniky, výzkumnými středisky a vysokými školami;

  (b) podporu spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi na poli výzkumu, technického rozvoje a demonstračních programů Společenství;

   c) šíření a optimalizace výsledků činnosti Společenství ve výzkumu, technickém rozvoji a v oblasti demonstračních programů;

  (d) podněcování výcviku a mobility výzkumných pracovníků ve Společenství.

 

                       Článek 130 H

 

Členské státy ve spojení s Komisí mezi sebou koordinují politiky a programy prováděné na národní úrovni. V úzkém kontaktu s členskými státy může Komise vyvinout jakoukoli užitečnou iniciativu na podporu takovéto koordinace.

 

                       Článek 130 I

 

1. Společenství přijímá víceletý rámcový program uvádějící všechny činnosti. Rámcový program stanoví vědecké a technické cíle, vymezuje jejich priority, stanoví hlavní linie předpokládaných činností a určuje částku považovanou za nezbytnou, podrobná pravidla pro finanční účast Společenství v programu jako celku a rozdělení této částky mezi jednotlivé předpokládané činnosti.

  2. Rámcový program může být přizpůsobován nebo doplňován podle vývoje situace.

 

                       Článek 130 K

 

Rámcový program je uskutečňován prostřednictvím specifických programů, vyvinutých pro každou činnost. Každý specifický program vymezuje podrobná pravidla k jeho provedení, určuje jeho trvání a stanoví prostředky považované za nezbytné.

  Rada podobně vymezí podmínky šíření poznatků, jež jsou výsledkem specifických programů.

 

                       Článek 130 L

 

Při provádění víceletého rámcového programu může být rozhodnuto doplňkovými programy o účasti pouze určitých členských států, které je budou financovat v závislosti na případné spolupráci Společenství.

  Rada schvaluje pravidla pro doplňkové programy, zejména pokud jde o šíření poznatků a přístupu ostatních členských států.

 

                       Článek 130 M

 

Při provádění víceletého rámcového programu může Společenství se souhlasem členských států, o něž jde, učinit opatření pro účast na výzkumných a rozvojových programech podnikaných několika členskými státy, včetně účasti ve strukturách vytvořených pro uskutečnění těchto programů.

 

                       Článek 130 N

 

Při provádění víceletého rámcového programu může Společenství učinit opatření pro spolupráci ve výzkumu, technickém rozvoji a demonstračních programech ve Společenství se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.

  Podrobná úprava takové spolupráce může být předmětem mezinárodních dohod mezi Společenstvím a zainteresovanými třetími stranami sjednaných a uzavřených podle článku 228.

 

                       Článek 130 O

 

Společenství může založit společné podniky nebo jakoukoli jinou strukturu nezbytnou pro účinnou realizaci programů výzkumu, technického rozvoje a demonstračních programů ve Společenství.

 

                       Článek 130 P

 

1. Podrobná úprava financování každého programu, včetně jakéhokoli příspěvku Společenství, se stanoví v době přijetí programu.

  2. Částka ročního příspěvku Společenství se stanoví při tvorbě rozpočtu, bez újmy možnosti jiných metod financování Společenstvím. Souhrn přídělů na specifické programy nesmí překročit ustanovení o financování v rámcovém programu.

 

                       Článek 130 Q

 

1. Rada schvaluje jednomyslným rozhodnutím na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a s Hospodářským a sociálním výborem ustanovení uvedená v článcích 130 I a 130 O.

  2. Rada schvaluje rozhodnutím přijatým kvalifikovanou většinou na návrh Komise, po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a ve spolupráci s Evropským parlamentem ustanovení uvedená v článcích 130 K, 130 L, 130 M, 130 N a 130 P(1).

 

Přijetí těchto doplňkových programů vyžaduje též souhlas členských států, o něž jde.“

Pododdíl V – Výzkum a technický rozvoj

 

Článek 24

 

K části tři Smlouvy o EHS bude připojena hlava VI v následujícím znění:

 

                        ,,Hlava VI

 

                  Výzkum a technický rozvoj

 

                       Článek 130 F

 

1. Zájmem Společenství je posilovat vědeckou a technickou základnu evropského průmyslu a podněcovat zvyšování jejích konkurenčních schopností na mezinárodní úrovni.

  2. Aby toho bylo dosaženo podněcuje podniky, včetně malých a středních podniků, výzkumných středisek a vysokých škol k výzkumným činnostem a technickému rozvoji;podporuje jejich úsilí o vzájemnou spolupráci, zaměřenou zejména na umožnění podnikům plně využít potenciálu vnitřního trhu Společenství, zvláště prostřednictvím vnitrostátních veřejných kontraktů, definování jednotných standardů a odstraňování právních a daňových překážek této spolupráce.

 

3. Při sledování těchto zájmů bude brán zvláštní zřetel na spojitost mezi společným úsilím ve výzkumu a technickém rozvoji a budováním vnitřního trhu a uskutečňováním společné politiky, zvláště pokud jde o konkurenci a obchod.

 

                       Článek 130 G

 

Při sledování těchto cílů bude Společenství vyvíjet následující aktivity, doplňující aktivity v členských státech:

  (a) provádění programů výzkumu, technického rozvoje a programů demonstračních s podporou spolupráce s podniky, výzkumnými středisky a vysokými školami;

  (b) podporu spolupráce se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi na poli výzkumu, technického rozvoje a demonstračních programů Společenství;

  (c) šíření a optimalizace výsledků činnosti Společenství ve výzkumu, technickém rozvoji a v oblasti demonstračních programů;

  (d) podněcování výcviku a mobility výzkumných pracovníků ve Společenství.

 

                       Článek 130 H

 

Členské státy ve spojení s Komisí mezi sebou koordinují politiky a programy prováděné na národní úrovni. V úzkém kontaktu s členskými státy může Komise vyvinout jakoukoli užitečnou iniciativu na podporu takovéto koordinace.

 

                       Článek 130 I

 

1. Společenství přijímá víceletý rámcový program uvádějící všechny činnosti. Rámcový program stanoví vědecké a technické cíle, vymezuje jejich priority, stanoví hlavní linie předpokládaných činností a určuje částku považovanou za nezbytnou, podrobná pravidla pro finanční účast Společenství v programu jako celku a rozdělení této částky mezi jednotlivé předpokládané činnosti.

  2. Rámcový program může být přizpůsobován nebo doplňován podle vývoje situace.

 

                       Článek 130 K

 

Rámcový program je uskutečňován prostřednictvím specifických programů, vyvinutých pro každou činnost. Každý specifický program vymezuje podrobná pravidla k jeho provedení, určuje jeho trvání a stanoví prostředky považované za nezbytné.

  Rada podobně vymezí podmínky šíření poznatků, jež jsou výsledkem specifických programů.

 

                       Článek 130 L

 

Při provádění víceletého rámcového programu může být rozhodnuto doplňkovými programy o účasti pouze určitých členských států, které je budou financovat v závislosti na případné spolupráci Společenství.

  Rada schvaluje pravidla pro doplňkové programy, zejména pokud jde o šíření poznatků a přístupu ostatních členských států.

 

                       Článek 130 M

 

Při provádění víceletého rámcového programu může Společenství se souhlasem členských států, o něž jde, učinit opatření pro účast na výzkumných a rozvojových programech podnikaných několika členskými státy, včetně účasti ve strukturách vytvořených pro uskutečnění těchto programů.

 

                       Článek 130 N

 

Při provádění víceletého rámcového programu může Společenství učinit opatření pro spolupráci ve výzkumu, technickém rozvoji a demonstračních programech ve Společenství se třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi.

  Podrobná úprava takové spolupráce může být předmětem mezinárodních dohod mezi Společenstvím a zainteresovanými třetími stranami sjednaných a uzavřených podle článku 228.

 

                       Článek 130 O

 

Společenství může založit společné podniky nebo jakoukoli jinou strukturu nezbytnou pro účinnou realizaci programů výzkumu, technického rozvoje a demonstračních programů ve Společenství.

 

                       Článek 130 P

 

1. Podrobná úprava financování každého programu, včetně jakéhokoli příspěvku Společenství, se stanoví v době přijetí programu.

  2. Částka ročního příspěvku Společenství se stanoví při tvorbě rozpočtu, bez újmy možnosti jiných metod financování Společenstvím. Souhrn přídělů na specifické programy nesmí překročit ustanovení o financování v rámcovém programu.

 

                       Článek 130 Q

 

1. Rada schvaluje jednomyslným rozhodnutím na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a s Hospodářským a sociálním výborem ustanovení uvedená v článcích 130 I a 130 O.

  2. Rada schvaluje rozhodnutím přijatým kvalifikovanou většinou na návrh Komise, po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a ve spolupráci s Evropským parlamentem ustanovení uvedená v článcích 130 K, 130 L, 130 M, 130 N a 130 P(1).

 

Přijetí těchto doplňkových programů vyžaduje též souhlas členských států, o něž jde.“

 

Pododdíl VI – Životní prostředí

 

Článek 25

 

Část tři Smlouvy o EHS se doplňuje hlavou VII v následujícím znění:

 

                        ,,Hlava VII

 

                      Životní prostředí

 

                       Článek 130 R

 

1. Činnost Společenství vztahující se k životnímu prostředí bude mít tyto cíle:

  (I) udržovat, ochraňovat a zdokonalovat kvalitu životního prostředí;

  (II) přispívat k ochraně lidského zdraví;

  (III) zajišťovat uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů.

  2. Činnost Společenství, týkající se životního prostředí, je založena na zásadách, že mají být uplatňovány preventivní kroky, že škody na životním prostředí mají být napravovány přednostně u jejich zdroje a že znečisťovatel má platit.

  Požadavky ochrany životního prostředí jsou součástí celkové politiky Společenství.

  3. Při přípravě vých kroků vztahujících se k životnímu prostředí Společenství bere v úvahu:

  (I) dostupné vědecké a technické údaje;

  (II) stav životního prostředí v různých regionech Společenství;

  (III) potenciální přínosy a škody té které činnosti nebo zdržení se činnosti;

  (IV)ekonomický a sociální rozvoj Společenství jako celku a vyvážený rozvoj jeho regionů.

  4. Společenství činí kroky vztahující se k životnímu prostředí jen v míře, v jaké může být cílů uváděných v odstavci 1 dosaženo lépe na úrovni Společenství než na úrovni jednotlivých členských států. Bez újmy určitým opatřením Společenství členské státy financují a provádějí ostatní opatření.

  5.V příslušných oblastech své kompetence budou Společenství a členské státy spolupracovat se třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi. Úprava spolupráce pro Společenství může být předmětem dohod mezi Společenstvím a třetími stranami, o něž jde, sjednaných a uzavřených podle článku 228.

  Předchozí odstavec neomezuje oprávnění členských států k jednáním v mezinárodních organizacích a orgánech a k uzavírání mezinárodních dohod.

 

                       Článek 130 S

 

Rada jednomyslným rozhodnutím na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a s Hospodářským a sociálním výborem rozhoduje o krocích, jež mají být Společenstvím učiněny.

  Rada určuje otázky, o nichž má být rozhodnuto kvalifikovanou většinou, za podmínek stanovených v předchozím odstavci.

 

                       Článek 130 T

 

Ochranná opatření, přijímaná společně podle článku 130 S, nebrání žádnému členskému státu zachovat nebo zavést přísnější ochranná opatření slučitelná s touto smlouvou.“

Na začátek textu

Home ] Up ]