JEA 1

Mezinárodní vztahy
Amerika
Západní Evropa
Východní Evropa
Blízký východ
Dálný východ
Jaderný věk
Osobnosti
Organizace
Projevy
Dokumenty
Paměti
Ostatní
Informace

Home ] Up ]

Jednotný evropský akt

 

 JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIE,

 JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,

 PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

 PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY,

 JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA,

 PREZIDENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

 PREZIDENT IRSKA,

 PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY,

 JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA,

 JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA HOLANDSKA,

 PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY, 

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ  VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

 

VEDENI vůlí pokračovat v díle počatém na základě smluv zakládajících Evropská společenství a přetvořit celek vztahů mezi svými státy na Evropskou unii v souladu se slavnostní Stuttgartskou deklarací z 19. června 1983,

 

ROZHODNUTI uskutečnit tuto Evropskou unii na základě: za prvé Společenství fungujících podle svých vlastních pravidel, za druhé evropské spolupráce mezi signatářskými státy ve sféře zahraniční politiky a vybavit tuto unii prostředky nezbytnými pro fungování,

 

ODHODLÁNI společně pracovat k podpoře demokracie na základě základních práv přiznaných v ústavách a v zákonech členských států, v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Evropské sociální chartě, zejména svobody, rovnosti a sociální spravedlnosti,

 

PŘESVĚDČENI, že evropská myšlenka, výsledky dosažené v oblasti ekonomické integrace a politické spolupráce a potřeba dalšího pokroku odpovídají přáním demokratických národů Evropy, pro něž Evropský parlament volený na základě všeobecného volebního práva je nezbytným prostředkem vyjádření,

 

VĚDOMI SI odpovědnosti spočívající na Evropě, aby se snažila stále více mluvit jedním hlasem a jednat důsledně a solidárně k účinnější ochraně svých společných zájmů a nezávislosti, zejména ukázat principy demokracie a dodržování práva a lidských práv, jimž jsou oddáni, tak aby mohli společně přicházet se svým vlastním příspěvkem k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti v souladu se závazkem, který na sebe vzali v rámci Charty OSN,

 

ODHODLÁNI zlepšovat ekonomickou a sociální situaci rozšiřováním společných politických přístupů a sledováním nových cílů a zajišťovat hladší fungování Společenství tím, že institucím umožní uplatňovat jejich pravomoci na základě podmínek co nejvíce odpovídajících zájmům Společenství.

 

VZHLEDEM K TOMU, že hlavy států a vlád na své konferenci v Paříži ve dnech 19. – 21. října 1972 schválily jako cíl postupné uskutečňování hospodářské a měnové unie,

 

PŘIHLÍŽEJÍCE k příloze k závěrům předsedajícího Evropské radě v Brémách dne 6. a 7. července 1978 a k Rezoluci Evropské rady v Bruselu dne 5. prosince 1978 o zavedení Evropského měnového systému (EMS) a k otázkám s tím spojeným a poznamenávajíce, že v souladu s Rezolucí Společenství a ústřední banky členských států učinily řadu opatření zaměřených na uskutečňování měnové spolupráce,

 

SE ROZHODLI přijmout tento Akt a za tím účelem jmenovali své zplnomocněnce:

  Jeho Veličenstvo král Belgie

  ministra pro vnější vztahy Lea Tindemanse;

  Její Veličenstvo královna Dánska

  ministra zahraničních věcí Uffe Ellemanna–Jensena;

  prezident Spolkové republiky Německo

  spolkového ministra zahraničních věcí Hanse–Dietricha Genschera;

  prezident Řecké republiky

  ministra zahraničních věcí Karolese Papouliase;

  Jeho Veličenstvo král Španělska

  ministra zahraničních věcí Francisca Fernándeze Ordóńeze

  prezident Francouzské republiky

  ministra zahraničních věcí Rolanda Dumase;

  prezident Irska

  ministra zahraničních věcí Petera Barryho, TD;

  prezident Italské republiky

  ministra zahraničních věcí Giulia Andreottiho;

  Jeho královská Výsost velkovévoda Lucemburska

  státního tajemníka pro zahraniční věci Roberta Goebbelse;

  Její Veličenstvo královna Holandska

  ministra zahraničních věcí Hanse van den Broeka;

  prezident Portugalské republiky

  ministra zahraničních věcí Pedra Pirese de Miranda;

  Její Veličenstvo královna Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

  státní ministryni pro věci zahraničí a Britského společenství Lyndu Chalkerovou,

  kteří poté, co si vyměnili navzájem své plné moci, které shledali v pořádku a v náležité podobě, se dohodli na následujícím:

 

Společná ustanovení

 

Článek 1

 

Cílem Evropských společenství a Evropské politické spolupráce je společně přispívat k dosahování konkrétního pokroku na cestě směrem k evropské jednotě.

 

Evropská společenství jsou založena na smlouvách zřizujících Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství, Evropské společenství pro atomovou energii a na dalších smlouvách a aktech, které je pozměňují a doplňují.

 

Politická spolupráce se řídí hlavou III. Ustanovení této hlavy potvrzují a doplňují postupy dohodnuté ve zprávách z Lucemburku (1970), Kodaně (1973), Londýna (1981), ve Slavnostní deklaraci o Evropské unii (1983) a postupy zavedené postupně mezi členskými státy.

 

Článek 2

 

Evropská rada se skládá z hlav států a vlád členských států a předsedy Komise Evropských společenství. Jsou jim nápomocni ministři zahraničních věcí a člen Komise.

 

Evropská rada se schází alespoň dvakrát ročně.

 

Článek 3

 

1. Instituce Evropských společenství, napříště označeny tak jak je dále uvedeno, uplatňují své pravomoci a příslušnost za podmínek a k účelům stanoveným smlouvami zřizujícími Společenství a dalšími smlouvami a akty, které je pozměňují a doplňují, a ustanoveními hlavy II.

 

2. Instituce a orgány odpovědné za evropskou politickou spolupráci uplatňují své pravomoci a příslušnost za podmínek a k účelům stanoveným v hlavě III a v dokumentech zmiňovaných ve třetím odstavci článku 1.

 

Kapitola I

 

Ustanovení pozměňující Smlouvu o Evropském společenství uhlí a oceli

 

Článek 4

 

Smlouva o ESUO se doplňuje následujícími ustanoveními:

 

,,Článek 32d

 

1. Na žádost Soudního dvora a po poradě s Komisí a s Evropským parlamentem Rada může jednomyslným rozhodnutím zřídit při Soudním dvoru soud oprávněný v první instanci rozhodovat, s možností odvolání k Soudnímu dvoru ve věcech zákona a v souladu s podmínkami stanovenými statutem, v určitých druzích pří a žalob uplatněných fyzickými či právnickými osobami. Tento soud nebude příslušný pro přijímání a rozhodování žalob vznesených členskými státy nebo institucemi Společenství či pro otázky postoupené k předběžnému soudnímu rozhodnutí podle článku 41.

 

2. Rada určí podle postupu stanoveného v odstavci 1 složení tohoto soudu a přijme nezbytné úpravy a dodatečná ustanovení ke statutu Soudního dvora. Pokud Rada nerozhodne jinak, ustanovení této smlouvy vztahující se na Soudní dvůr, zejména ustanovení Protokolu o statutu Soudního dvora, se budou vztahovat na tento soud.

 

3. Členové tohoto soudu jsou vybíráni z osobností, jejichž nezávislost je mimo pochybnost a které mají způsobilost požadovanou pro jmenování do soudcovské funkce; jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských států na období šesti let. Členství je částečně obnovováno každé tři roky. Odcházející členové mohou být jmenováni znovu.

 

4. Tento soud stanoví svůj jednací řád v dohodě se Soudním dvorem. Tato pravidla vyžadují jednomyslné schválení Radou.“

 

Článek 5

 

Článek 45 Smlouvy zakládající ESUO se doplňuje následujícím odstavcem:

 

,,Rada může, jednajíc jednomyslně na žádost Soudního dvora a po poradě s Komisí a s Evropským parlamentem, měnit ustanovení hlavy III statutu.“

 

Kapitola II

 

Ustanovení pozměňující Smlouvu o Evropském hospodářském společenství

 

ODDÍL I

 

Institucionální ustanovení

 

Článek 6

 

1. Zavádí se úprava spolupráce, která se bude vztahovat na akty podložené články 7, 49, 54(2), 56(2), druhá věta, 57 s výjimkou druhé věty odstavce 2, 100 A, 100 B, 118 A, 130 E a 130 Q(2) Smlouvy o EHS.

 

2. V článku 7, druhém odstavci Smlouvy o EHS bude znění ,,po poradě se Shromážděním“ nahrazeno „ve spolupráci s Evropským parlamentem“.

 

3. V článku 49 Smlouvy o EHS bude znění ,,Rada na základě návrhu Komise a po poradě s Hospodářským a sociálním výborem“ nahrazeno ,,Rada kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise, ve spolupráci s Evropským parlamentem a po poradě s Hospodářským a sociálním výborem“.

 

4. V článku 54(2) Smlouvy o EHS bude znění ,,Rada na základě návrhu Komise a po poradě s Hospodářským a sociálním výborem a se Shromážděním“ nahrazeno ,,Rada na základě návrhu Komise, ve spolupráci s Evropským parlamentem a po poradě s Hospodářským a sociálním výborem“.

 

5. V článku 56(2) Smlouvy o EHS bude druhá věta nahrazena následujícím zněním:

 

,,Po skončení druhého stadia však Rada, kvalifikovanou většinou na základě návrhu Komise a ve spolupráci s Evropským parlamentem bude vydávat směrnice pro koordinaci ustanovení, jaká jsou v každém členském státu předmětem regulace nebo administrativní úpravy.“

 

6. V článku 57(1) Smlouvy o EHS znění ,,a po poradě se Shromážděním“ bude nahrazeno ,,a ve spolupráci s Evropským parlamentem“.

 

7. V článku 57(2) Smlouvy o EHS bude třetí věta nahrazena takto:

 

,,V jiných případech Rada kvalifikovanou většinou ve spolupráci s Evropským parlamentem.“

 

Článek 7

 

     Článek 149 Smlouvy o EHS bude nahrazen následujícími ustanoveními:

 

,,Článek 149

 

1. Kde rada podle této smlouvy rozhoduje o návrhu Komise, akt znamenající pozměnění tohoto návrhu vyžaduje jednomyslnost.

 

2. Kde Rada podle této smlouvy rozhoduje ve spolupráci s Evropským parlamentem, platí následující postup:

 

(a) Rada kvalifikovanou většinou podle odstavce 1 na základě návrhu Komise a po obdržení stanoviska Evropského parlamentu přijme společné stanovisko.

 

(b) Společné stanovisko Rady se sdělí Evropskému parlamentu. Rada a Komise budou plně informovat Evropský parlament o důvodech, které Radu vedly k přijetí jejího společného stanoviska a také o stanovisku Komise.

 

Jestliže během tří měsíců od takového sdělení Evropský parlament toto společné stanovisko schválí nebo během toho období rozhodnutí neučiní, Rada daný akt přijme definitivně v souladu se společným stanoviskem.

 

(c) Evropský parlament může během tříměsíčního období, zmíněného pod písmenem (b), schválit absolutní většinou členů pozměňovací návrhy ke společnému stanovisku Rady. Evropský parlament může také toutéž většinou odmítnout společné stanovisko Rady. Výsledek jednání předá Radě a Komisi.

 

Jestliže Evropský parlament společné stanovisko Rady odmítl, jeho schválení v Radě ve druhém čtení vyžaduje jednomyslnost.

 

(d) Komise přezkoumá ve lhůtě jednoho měsíce návrh, na jehož základě Rada přijala své společné stanovisko, s přihlédnutím k pozměňovacím návrhům, které navrhl Evropský parlament.

 

Komise postoupí Radě v téže době jako svůj přezkoumávaný návrh pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, které nepřijala, a vyjádří svůj názor na ně. Rada může tyto pozměňovací návrhy přijmout jednomyslně.

 

(e) Rada přijímá Komisí přezkoumaný návrh kvalifikovanou většinou.

 

K pozměnění Komisí přezkoumaného návrhu Radou je v ní potřeba jednomyslnost.

 

(f) V případech uvedených pod písmeny (c), (d) a (e) musí Rada rozhodnout do tří měsíců. Není-li během tohoto období učiněno žádné rozhodnutí, návrh Komise bude považován za nepřijatý.

 

(g) Lhůty uváděné pod písmeny (b) a (f) mohou být prodlouženy společnou dohodou mezi Radou a Evropským parlamentem maximálně o jeden měsíc.

 

3. Dokud Rada nerozhodla, může Komise kdykoli během uplatňování postupů zmíněných v odstavcích 1 a 2 svůj návrh měnit.“

 

Článek 8

 

První odstavec článku 237 Smlouvy o EHS bude nahrazen následujícím ustanovením:

 

,,Kterýkoli evropský stát může podat žádost, aby se stal členem Společenství. Svou žádost bude adresovat Radě, která rozhodne jednomyslně po poradě s Komisí a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který rozhodne absolutní většinou svých členů.“

 

Článek 9

 

Druhý odstavec článku 238 Smlouvy o EHS bude nahrazen následujícím ustanovením:

 

,,Tyto dohody budou uzavírány Radou, rozhodující jednomyslně a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který rozhoduje absolutní většinou svých členů.“

 

Článek 10

 

Článek 145 Smlouvy o EHS bude doplněn následujícím ustanovením:

 

,,Komisi svěřit v aktech, které přijímá Rada, pravomoci k provádění pravidel Radou stanovených. Rada může výkon těchto pravomocí určitým způsobem vymezit. Rada si také může ve specifických případech vyhradit výkon přímo uplatnitelných pravomocí pro sebe. Postupy výše uvedené musí být v souladu se zásadami a pravidly, jež musí Rada stanovit předem

jednomyslným usnesením k návrhu Komise a po obdržení stanoviska Evropského parlamentu.“

 

Článek 11

 

Smlouva o EHS bude doplněna následujícími ustanoveními:

 

,,Článek 168 A

 

1. Na žádost Soudního dvora a po poradě s Komisí a s Evropským parlamentem Rada může jednomyslným rozhodnutím zřídit při Soudním dvoru soud oprávněněný přijímat a v první instanci rozhodovat, s možností odvolání k Soudnímu dvoru, ve věcech zákona a v souladu s podmínkami stanovenými statutem, o určitých druzích pří a žalob uplatněných fyzickými

nebo právnickými osobami. Tento soud nebude příslušný pro přijímání a rozhodování žalob vznesených členskými státy nebo institucemi Společenství či pro otázky postoupené k předběžnému rozhodnutí podle článku 177.

 

2. Rada podle postupu stanoveného odstavcem 1 určí složení tohoto soudu a přijme nezbytné úpravy a dodatečná ustanovení ke statutu Soudního dvora. Pokud Rada nerozhodne jinak, budou se na tento soud vztahovat ustanovení této smlouvy vztahující se na Soudní dvůr, zejména ustanovení Protokolu o statutu Soudního dvora.

 

3. Členové tohoto soudu budou vybíráni z osobností, jejichž nezávislost je mimo pochybnost a které mají způsobilost požadovanou pro jmenování do soudcovské funkce; jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských států na období šesti let. Členství je částečně obnovováno každé tři roky. Odcházející členové mohou být jmenováni znovu.

 

4. Tento soud stanoví svůj jednací řád v dohodě se Soudním dvorem. Tato pravidla vyžadují jednomyslné schválení Radou.“

 

Článek 12

 

Do článku 118 Smlouvy o EHS se zařazuje další odstavec formulovaný takto:

 

,,Rada může na žádost Soudního dvora a po poradě s Komisí a s Evropským parlamentem jednomyslným rozhodnutím měnit ustanovení hlavy III statutu.“

 

ODDÍL II

 

Ustanovení o základech a politice Společenství

 

Pododdíl I – Vnitřní trh

 

Článek 13

 

Smlouva o EHS bude doplněna následujícími ustanoveními:

 

                       ,,Článek 8 A

 

Společenství přijímá opatření s cílem postupně vytvářet vnitřní trh během období končícího 31. prosince 1992, v souladu s ustanoveními tohoto článku a článků 8 D,8 C, 28, 57(2), 59, 70(1), 83, 99, 100 A a 100 B a bez újmy ostatním ustanovením této smlouvy.

 

Vnitřní trh zahrne oblast bez vnitřních hranic, v níž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu v souladu s ustanoveními této smlouvy.“

 Na začátek textu

Home ] Up ]