Smlouva mezi Spolkovou republikou Německo a Polskou lidovou republikou o normalizaci vzájemných vztahů

  

Varšava 7. prosince 1970

  

Spolková republika Německo a Polská lidová republika se

 

PŘI ÚVAZE, že od konce druhé světové války uplynulo více než 25 let, že její první obětí bylo Polsko a přinesla evropským národům velkou bolest,

PŘI PAMĚTI toho, že v obou zemích vyrostla nová generace, které by měla být zajištěna mírová budoucnost,

PŘI PŘÁNÍ, vytvořit trvalé základy pro mírové soužití a vývoj obvyklých a dobrých vzájemných vztahů,

VE SNAZE upevnit mír a bezpečnost v Evropě,

PŘI VĚDOMÍ, že nedotknutelnost hranic a respektování teritoriální integrity a suverenity všech evropských zemí v současných hranicích jsou základní podmínkou pro mír,

dohodly:

 

Článek I

 

  1. Spolková republika Německo a Polská lidová republika shodně konstatují, že současné hraniční linie, jejichž průběh byl stanoven v kapitole IX usnesení postupimské konference z 2. srpna 1945 od Baltského moře přímo na západ od Swinemünde a odtud podél Odry k ústí Lužické Nisy a podél Lužické Nisy k československým hranicím, tvoří západní hranici Polské lidové republiky.
  2. Potvrzují nedotknutelnost současných hranic nyní i v budoucnosti a zavazují se k vzájemnému neomezenému respektování jejich teritoriální integrity.
  3. Prohlašují, že nemají žádné vzájemné územní nároky a tyto nebudou uplatňovat ani v budoucnosti.

 

  Článek II

 

  1. Spolková republika Německo a Polská lidová republika se nechají vést ve svých vzájemných vztazích, jakož i v otázkách záruky bezpečnosti v Evropě a ve světě cíli a zásadami, které jsou obsaženy v Chartě OSN.
  2. Podle odpovídajících článků 1 a 2 Charty OSN budou řešit všechny sporné otázky výlučně mírovými prostředky a v otázkách, které se dotýkají mezinárodní bezpečnosti, jakož i vzájemných vztahů se zdrží hrozby síly nebo použití síly.

 

 

Článek III

 

  1. Spolková republika Německo a Polská lidová republika podniknou další kroky k plné normalizaci a rozsáhlému vývoji jejich vzájemných vztahů, jejichž pevné základy tvoří tato smlouva.
  2. Shodují se, že je v jejich společném zájmu rozšíření spolupráce  v oblasti hospodářských, vědeckých, vědecko-technických, kulturních a ostatních vztahů.

 

 

Článek IV

 

Tato smlouva se nedotýká mezinárodních smluv, dříve uzavřených stranami nebo týkajících se dvoustranných či vícestranných mezinárodních dohod.

 

 

Článek V

 

Tato smlouva vyžaduje ratifikaci a nabude platnosti v den výměny ratifikačních listin, která se uskuteční v Bonnu.

 

Na důkaz toho podepisují zplnomocněné osoby smluvních stran tuto smlouvu.

 

Stalo se ve Varšavě 7. prosince 1970 ve dvou rukopisech, každý v německém i polském jazyce, přičemž má každý text stejnou platnost.

 

 Za Spolkovou republiku Německo

 Willy Brandt (spolkový kancléř – pozn. aut.)
Walter Scheel (ministr zahraničí – pozn. aut.)

 

 Za Polskou lidovou republiku

 Józef Cyrankiewicz (předseda vlády – pozn. aut.)
Stefan Jedrychowski (ministr zahraničí – pozn. aut.)

  

 Na začátek textu 

 

Poznámka: Jedná se překlad z německého originálu.